interlocking lines

Print. अंतर्ग्रथित ओळी (वरच्या भागातील मजकुराच्या खालच्या ओळी आणि खालच्या मजकुराच्या वरच्या ओळी एकमेकांत मिसळणे.)