interface

n. १ Pub. Rel. सहयोग (पु.) (दोन संस्था, व्यक्ती किंवा शक्ती यांच्यातील सहयोग) २ Comp. Sci. आंतरसंवादी (पु.) (संगणकाचा किंवा साधनाचा एक भाग दुसऱ्या भागांशी ज्याद्वारे संवाद साधू शकतो असे साधन)