Zeroes should be shown as dots unless they form part of a number

शून्ये एखाद्या संख्येत नसतील तर त्या ठिकाणी टिंबे दाखवावीत