With a view to avoid misplacement of drafts

हुंड्या भलत्याच ठिकाणी ठेवल्या जाऊ नयेत या दृष्टीने