When travelling allowance is claimed in respect of a journey to or from a hill station

थंड हवेच्या ठिकाणी जाण्याकरिता किंवा तेथून परत येण्याकरिता केलेल्या प्रवासाबाबत प्रवासभत्त्याची मागणी केली असेल तेव्हा