Outstanding debit adjustable by book transfer

पुस्तकी खातेबदलाने समायोजन करण्याजोग्या हिशेबात न घेतलेल्या खर्ची रकमा