Objected to Rs. .................. for want of detailed bill

तपशीलवार बिलाच्या अभावी आक्षेप घेण्यात आलेली रक्कम रू. ...............