Measures to prevent embezzlements, thefts etc.

अपहार, चोरी वगैरेच्या प्रतिबंधासाठी उपाय योजना