Market rate of the day for telegraphic transfers

तारेने बदली करावयाच्या रकमांसाठी त्या दिवशी असलेला बाजार भाव