Licensed dealer

अनुज्ञप्ती मिळालेला विक्रेता, अनुज्ञप्ती मिळालेला व्यापारी