Leave salary advance bills should be included in the expenditure statements in the same month in which they are cashed

रजा वेतनाच्या आगाऊ रकमांची बिले ज्या महिन्यात वटवली असतील त्याच महिन्यात ती खर्चाच्या विवरणपत्रांमध्ये समाविष्ट करावीत