Items are provided for under proper sub-heads

योग्य त्या उपशीर्षाखाली या बाबींसाठी तरतूद केलेली आहे