It will not fall short to meet the urgent type of expenditure for which it is meant

ज्यासाठी ते मंजूर केले आहे अशा तातडीच्या स्वरूपाचा खर्च भागविण्याकरिता ते कमी पडणार नाही