It is therefore necessary to bring the expenditure to the notice of the Legislature

म्हणून, तो खर्च विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणणे आवश्यक आहे