Intervals between remittances should not exceed a fortnight

दोन वित्तप्रेषणांमधील कालावधी पंधरवड्यापेक्षा जास्त असता कामा नये