Interest realised on investment of cash balances

गुंतवलेल्या रोख शिल्लक रकमांवरील वसूल झालेले व्याज