Interest portion of equated payments on account of recovery of capitalised value of sterling pensions from the State Government

राज्य शासनांकडून मिळणाऱ्या स्टर्लिंग निवृत्ति वेतनाच्या भांडवलीकृत मूल्याच्या वसुलीसाठी समीकृत रकमांबाबतच्या व्याजाचा भाग