Interest on loans and advances by Central Government

केंद्र सरकारकडून मिळणारी कर्जे व आगाऊ रकमा यांवरील व्याज