Interest on "Own your telephone exchange" deposits

"स्वतःचे दूरध्वनी केंद्र" असण्यासाठी दिलेल्या ठेवींवरील व्याज