In due discharge of duties and responsibilities

कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या योग्य रीतीने पार पाडीत असता