Expenditure on account of trial-cum-demonstration farm is debited to this head

अन्वीक्षा-नि-प्रयोगनिर्देशन कृषि क्षेत्रासाठी होणारा खर्च या शीर्षाखाली खर्चखाती टाकण्यात येतो