Acquittance in support of payments should be obtained

प्रदानाच्या पु+C116ष्ट्यर्थ पावत्या घेण्यात याव्यात