Accounts of any particular class or character

कोणत्याही विशिष्ट वर्गाचे अथवा स्वरूपाचे लेखे