(To) Take action to get the discrepancies regularised

विसंगती नियमानुकूल करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करणे