transfer

n. १ बदली (स्त्री.), स्थानांतरण (न.) २ हस्तांतरण (न.) ३ Acctt. लेखांतरण (न.), खातेबदल (पु.), खातेबदल (पु.) v.t. १ स्थानांतरण करणे, बदली करणे २ हस्तांतरण करणे, नावावर करून देणे