token

adj. १ प्रतीकात्मक २ लाक्षणिक n. १ चिन्ह (न.), ओळखचिन्ह (न.) २ प्रतीक (न.) ३ निशाणी (स्त्री.) ४ टोकन (न.)