assignment

n. १ कामगिरी (स्त्री.), नेमून दिलेले काम (न.) cf. performance २ अभिहस्तांकन (न.) ३ सोपवणी (स्त्री.), सोपविलेले काम (न.)