arraignment

n. न्यायालयासमोर खेचणे (न.), न्यायालयासमोर उभे करणे (न.), न्यायालयीन समुत्थापन (न.), जाहीर दोषारोपण (न.)