apply

v.t. & i. १ अर्ज करणे, आवेदनपत्र देणे २ (as, Acts) प्रयुक्त करणे, प्रयुक्त होणे, (as, rules) लागू करणे, लागू होणे ३ उपयोजन करणे