Glomerella lindemuthianum

ग्लोमेराला लिन्डेमुथिअ‍ॅनम (१) (चवळीचा अ‍ॅथ्रँक्स रोग)(२) (मुगाचा, मटकीचा, उडदाचा अ‍ॅथ्रँक्स रोग)(३) (पहाडी शेंगेवरील अ‍ॅथ्रॅक्स रोग )