zwitterionic colloid = ampholytic colloid-Association colloids with both positively and negatively charged motives in their molecules.

त्स्विटरआयनी कलिल, उभयलयरागी कलिल-ज्यांच्या रेणूमध्ये धन आणि ऋण अशा दोन्ही प्रकारचा प्रभार आहे असे संयोजन कलिल.