kraft point-Temperature at which solubility of surfactant equals CMC. (critical micelle concentration)

क्राफ्ट बिंदु-ज्या तापमानाला पृष्ठक्रियाकारकाची द्रावकता क्रांतिक मायसेली संहतीच्या बरोबर असते असे तापमान.