Vouchers in support of items of expenditure exceeding Rs. 50

५० रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या बाबींच्या पृष्ट्यर्थ प्रमाणके