Vouchers have been so cancelled that they cannot be used again to support claims against the Government

शासनाकडून मागणी करण्याच्या पुष्ट्यर्थ प्रमाणकांचा पुन्हा वापर करता येऊ नये अशा रीतीने ती रद्द करण्यात आली आहेत