Value

n. १ मूल्य २ किंमत vb. १ मूल्यांकन करणे, मूल्य ठरविणे २ किंमत आकारणे ३ मूल्यन करणे