(To) Dispense with pre-notice

पूर्वसूचनेद्वारे सोडून देणे, पूर्वसूचनेद्वारे कमी करणे