(The) Proposal is administratively approved under

या प्रस्तावास ---- अनुसार प्रशासनिक मान्यता देण्यात आली आहे