आद्याक्षर सूची (116)

odd-even reliability cf. split half reliability

अर्धन विसंबनीयता, अर्धन विश्वसनीयता [अर्धन विश्वसनीयतेत (split half reliability) कसोटीचे दोन भाग पाडताना समक्रमांकाच्या बाबी आणि विषमक्रमांकाच्या बाबी अशी विभागणी केली तर त्यामुळे मिळणाऱ्या विश्वसनीयतेला 'सम-विषम विश्वसनीयता' म्हणतात.]

orthant probabilities

लंबज प्रसंभाव्यता [ n मितीतील वितरणाचे, निर्देशक प्रतलांमुळे (coordinate planes) 2n इतके लंबज होतात. त्यात येणाऱ्या घटनांच्या संभाव्यतांकरिता ही संज्ञा बहुधा वापरतात. विशेषतः, शून्य मध्य असलेल्या बहुचल प्रसामान्य वितरणाची सर्व चलमूल्ये धन किंवा ऋण असण्याची संभाव्यता.]

odds in favour

(also odds for) अनुकूलतामान (न.) [एखाद्या घटनेची संभवनीयता व्यक्त करण्याचा हा एक पर्यायी प्रकार आहे. जर एखाद्या घटनेची संभवनीयता असेल तर तिचे अनुकूलतामान (m:n−m) या गुणोत्तराने दाखवले जाते. त्या घटनेचे प्रतिकूलतामान (n−m : m) आहे असेही म्हणता येते.]

orthogonal arrays

लंब रचना [राव (१९४६) यांनी बहुघटकी संकल्पनेच्या संदर्भात ही संज्ञा सुचवली आहे. वस्तुतः लंब रचना ही कल्पना म्हणजे लंबीय लॅटिन चौरसाचे व्यापकीकरण होय.]

odds ratio

(also relative risk) सापेक्ष जोखीम [२ x २ कोष्टकातील सहयोगाची पातळी दर्शवण्याकरिता वापरलेली संज्ञा. कोष्टकातील सापेक्ष वारंवारता जर असतील तर ad/bc या राशीला सापेक्ष जोखीम म्हणतात.]

overlapping sampling units

बहुव्यापी नमुना निवड एकके [सामान्यतः नमुनानिवड करण्यासाठी एककांच्या समष्टीची परस्परवर्जित समूहांत विभागणी केली जाते, म्हणजच प्रत्येक एकक हा एका व फक्त एकाच समूहात येतो. मात्र कधीकधी नमुनानिवड पद्धती अशी असते की एक मूलभूत एकक हा अनेक नमुनानिवड एककांमध्ये समाविष्ट होऊ शकतो. या प्रकारला, ही संज्ञा वापरतात.]

order statistic

क्रम नमुनाफल [चढत्या क्रमाने रचलेल्या नमुन्यातील किंमतीवर आधारलेल्या कोणत्याही नमुनाफलाला 'क्रम नमुनाफल' असे म्हणतात. उदा.-कक्षा आणि अंतश्चतुर्थक अंतर (interquartile distance).]

optimum population

इष्टतम लोकसंख्या [ज्या लोकसंख्येचे आकारमान व वयवितरण असे असते की त्यातल्या व्यक्तींच्या सुस्थितीशी (wellbeing) सुसंगत अशा पद्धतीने राष्ट्रीय साधनसंपत्तीचे पुरेपूर समुपयोजन शक्य होते अशी लोकसंख्या.]

optimum stratification

इष्टतम स्तरण [स्तरीय नमुनानिवड पद्धतीत कोणत्यातरी निकषाचे इष्टतमीकरण साधलेले असते. सर्वसाधारणतः हा निकष आकलित मध्यांच्या संचासंबंधी असतो व त्याचे व्यापकीकृत प्रचरण किमान असावे लागते.]

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)