आद्याक्षर सूची (270)

utter

v.t. 1. (to put notes, base coins etc. into circulation) (नाणे, इत्यादी) चालनात आणणे 2. (नाणे) चालवणे 3. उच्चारणे adj. निखालस

unpaid

adj. 1. अदत्त 2. (serving without pay) अवेतनी, बिनपगारी 3. (not presented as payment, not cleared by payment) न दिलेला, चुकता न केलेला, अप्राप्तमूल्य

use

n. 1. वापर (पु.), वापर प्रयोजन (न. ) 2. उपयोग (पु.) 3. (the benefit and profit of lands and tenements, the legal title to which is given to a person other than the one entitled to the occupation or use; a trust of real estate) यूज (पु.) v.t. 1. वापर करणे 2. उपयोग करणे

under value

n. न्यूनमूल्य (न.), अधोमूल्य, कमी किंमत (स्त्री.) v.t. अधोमूल्यन करणे, न्यूनमूल्यन करणे, कमी किंमत लावणे

understanding

n. 1. सामंजस्य (न.) 2. जाणीव (स्त्री.), जाण (स्त्री.) 3. समजूत (स्त्री.) 4. आकलनशक्ति (स्त्री.), आकलन, समज (स्त्री.)

usual legal proceedings

1. नेहमीची वैधिक कार्यवाही कार्यवाही, नेहमीची वैध कार्यवाही, नेहमीची कायदेशीर कार्यवाही 2. न्यायालीन कार्यवाही

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)