आद्याक्षर सूची (754)

rank

n. 1. पल्ला (पु.), अंतर (न.) 2. कक्षा (स्त्री.) 3. (a row, line or series of things) श्रेणी (स्त्री.) (as in : range of mountains पर्वतश्रेणी), रांग (स्त्री.), पर्वतराजी (स्त्री.) 4. आवाक (पु.) 5. Admn. परिक्षेत्र (न.), n. 1. पद (न.) 2. दर्जा (पु.), स्थान (न.) 3. रांग (स्त्री.) v.t. & i. 1. स्थान असणे, स्थान देणे, 2. रांगेत लावणे, रांगेत असणे adj. पराकोटीचा, अतिमात्र, उग्र

replace

v.t. 1. पुन:स्थापित करणे 2. -च्या जागी नेमणे, -च्या जागी ठेवणे 3. बदली नेमणे, प्रतिस्थापित करणे

return

v.t. & i. 1. परत पाठवणे 2. परत करणे 3. परतणे, परत येणे परत जाणे 4. निवडून देणे 5. जबानीसह परत पाठवणे [Cr.P.C.-s. 288(1)] n.1. विवरण (न.) 2. (often pl.) प्राप्ती (स्त्री.), उत्पन्न (न.)

Ravish

v.t. 1. (to rape) शीलभ्रष्ट करणे [Ind. Evi. Evi Act.s 32] 2. (to anrapture, to charm) भुलविणे, भुरळ पाडणे 3. (to seize or carry awau by violence) हिरावून घेणे

record

v.t. 1. नोंद करणे, नमूद करणे 2. अभिलिखित करणे 3. ध्वनिमुद्रित करणे n. नोंद (स्त्री.), 2. अभिलेख (पु.) 3. ध्वनिमुद्रिका (स्त्री.) 4. विक्रम (पु.)

rise

n. 1. वाढ (स्त्री.) [Ind.Con.Act-s. 212. ill(d)] 2. उत्कर्ष (पु.), बढती (स्त्री.) 3. (as, of the sun, moon, etc.) उदय (पु.) v.i. 1. चढणे 2. वाढणे 3. उदय होणे, उगवणे 4. उठणे

realize

v.t. 1. प्राप्त करून घेणे [Ind.Part.Act-s. 69(3)(b)], संपादित करणे 2. वसूल करणे [Ind. Sud. Act-s. 198 (2)], 3. रोकड करणे, 4. जाणीव होणे, साक्षात्कार होणे, 5. प्रत्यक्षात आणणे

retain

v.t. 1. ठेवून घेणे, धारण करणे 2. पूर्वनियुक्त करणे, नियुक्त करणे, नेमणे 3. राखून ठेवणे, टिकवून ठेवणे

refer

v.t. 1. संदर्भ करणे 2. संदर्भ पाहणे 3. निर्देशणे 4. (निर्णयार्थ) सोपवणे, (निर्णयार्थ) पाठविणे

retract

v.t. & i. 1. (as, a bid) (बोली) परत घेणे 2. (to draw back) (आता) ओढून घेणे (to withdraw, as one’s words, statement, etc) (शब्द, विधान, वगैरे ) परत घेणे

receiving order

1. न्यायालय धारकाच्या नियुक्तीचा आदेश 2. (in insolvency, an order of court of isolvency on a petition presented by a debtor or creditor placing the debtor's estate in the hands of official receiver) प्रापण आदेश

relief

n. 1. सहाय्य (न.) 2. अनुतोष (पु.) 3. दिलासा (पु.) 4. ऋणमोचन (न.) [Ind.Con.Act-s. 201] 5. पीडानिवारण (न.) 6. सूट (स्त्री.)

reset

n. (harbouring criminals or stolen things) अपाश्रयण (न.), गुन्हेगार किंवा चोरीच्या वस्तू यांना थारा देणे (न.)

redress

v.t. गाऱ्हाणे, इ. चे) निवारण करणे 2. क्षतिपूरण करणे n. 1. निवारण (न.) 2. क्षतिपूरण (न.) cf. compensation, n. 1. निवारण (न.) 2. क्षतिपूरण (न.)

reprieve

v.t. (suspend the execution of a criminal sentence) शिक्षा तहकूब करणे, शिक्षा प्रलंबित करणे n.शिक्षा तहकुबी (स्त्री.), शिक्षाप्रलंबन (न.)

reception

n. (the peaceable retaking of one's own goods, chattels, wife or children from one who has taken and wrongfully detained them) पुन्हा ताब्यात घेणे (न.) 2. (the act of retaking as of one who has escaped after arrest) पुन्हा पकडणे (न.), n. 1. स्वागत (न.), 2. स्वीकार (पु.) [Const.-Seventh Sch.-List III-16] 3. ग्रहण (न.)

report

v.t. & i. 1. (to give a formal or official account or statement of) प्रतिवेदन देणे cf. inform 2. (to give a called - for account) अहवाल देणे, प्रतिवृत्त देणे 3. (to tell or bring back as news) बातमी देणे, वृत्त देणे, कळवणे, खबर देणे 4. (to make a complaint against somebody to a superior) तक्रार करणे 5. (as, for duty) (कामावर) हजर होणे n. 1. प्रतिवेदन (न.), अहवाल (पु.) 2. इतिवृत्त (न.), खबर (स्त्री.)

reclaim

v.t. 1.लागवडीस आणणे, उपयोगक्षम करणे 2. पुनःप्रापम करणे 3. (to reform, tame) मार्गावर आणणे, माणसाळवणे 4. पुन्हा दावा सांगणे

release

v.t. मोकळेकरण, सोडून देणे, सोडणे, बंधमुक्त करणे 2. (as, a film) प्रदर्शित करणे, प्रकाशित करणे n. हक्कसोड (स्त्री.) [T.P.Act-Sch. (b)] 2. परिमोचन (न.) [Nego.Inst.Act-s. 82(b)m.n.]

result

n. निष्पत्ति (स्त्री.), निकाल (पु.), परिणाम (पु.) [Hin.Gain. of Learn. Act-s. 2(b)] v.i.परिणती होणे [Const.-Art. 39(c)]परिणाम होणे

relieve

v.t. 1. साहाय्य करणे 2. मुक्त करणे, सुटका करणे 3. निवारण करणे, परिहार करणे 4. कार्यमुक्त करणे

rate

n. 1. दर (पु.), 2. प्रमाण (न.), 3. पट्टी (स्त्री.) cf. duty, स्थानीय कर (पु.) v.t. &. i. 1. पट्टी ठरवणे, 2. मूल्य ठरवणे, 3. (to consider) समजणे

ride

v.t. &i. सवारी करणे, स्वार होणे n. 1. Forestry (a boundaryline cut between two compartments) सीमापथ (पु.) 2. (a road for riding, especially a forest road) घोडवाट (स्त्री.), रपेटीचा रस्ता (पु.) 3. रपेट (स्त्री.)

recall

v.t. 1. मागे घेणे [Ind.Suc.Act-s. 216], रद्द करणे 2. (खटला) परत मागवणे [Cr. P.C. 409 (1).,] 3. (अधिकाऱ्याला) परत बोलावणे 4. पुन्हा स्मरण करणे

restore

v.t. 1. (to re-establish, to make well or normal again, as law and order) प्रत्यास्थापन करणे 2. (to give back) परत देणे 3. (to bring back to original state by rebuilding, repairing, amending, etc.) पूर्ववत करणे

resume

v.t. & i. 1. पुन्हा घेणे, परत घेणे 2. पुन्हा सुरू होणे, पुन्हा सुरु करणे 3. पुन्हा रूजू होणे n. (a summary; a condensed statement) सारांश (पु.)

retire

v.i. 1. निवृत्त होणे 2. निघून जाणे 3. (as a bill of exchange) निवर्तित करणे 4. (to withdraw, as from active life, business, profession, etc.) सेवानिवृत होणे 5. आराम करणे

rule

n. 1. नियम (पु.) cf. Act 2. (in pl.) नियमावली (स्त्री.) 3. न्यादेश (पु.) 4. राजवट (स्त्री.), कारकीर्द (स्त्री.) v.t. & i. 1. (to give judicial or authoritative decision) न्यादेश देणे, अधिनिर्णय देणे cf. Judge 2. राज्य करणे

removal

n. 1. (Change of place, transference) स्थानांतरण (न.), हलवणे (न.) 2. दूर करणे (न.), काढून टाकणे (न.) 3. नाहीसे करणे, निरसन करणे (न.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)