आद्याक्षर सूची (40)

know-how

n. 1. जानकारी (स्त्री.) 2. विशिष्ट ज्ञान (न.) (as in industrial know-how उद्योगविशिष्ट ज्ञान) 2. पद्धतिज्ञान (न.)

kill

v.t. 1. ठार मारणे, वध करणे, हत्या करणे 2. (दुःख, वेदना वगैरे यांचा) नाश करणे n. (hunting) 1. शिकार (स्त्री.) 2. गारा (पु.)

kin

n. 1. नाते (न.) [Guard and Wards Act-s. 17(2)] 2. (a group of persons of the same stock, race or family) गोत्रज (सा.) 3. (one's relatives collectively, kindred, kinsmen) भाऊबंद (पु.अ.व.), नातलग (पु.अ.व.)

Keep

v.t. & i 1.ठेवणे 2.(to preserve, maintain) जतन करणे, जपून ठेवणे, परिरक्षण करणे, सांभाळून ठेवणे, 3.(to observe, to fulfil)पालन करणे 4.(to reserve)राखून ठेवणे, राखणे n. रखेली (स्त्री.)

kindred

n. 1. रक्तसंबंध (पु.), आप्तसंबंध (पु.) [Ind.Suc.Act-s. 24-m.n.] 2. आप्तसंबंधी पु.अ.व.), नातलग (पु.अ.व.) adj. संबंधित, समधर्मी, समान

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)