आद्याक्षर सूची (550)

farm

n. 1. शेत (न.), क्षेत्र (न.), कृषिक्षेत्र (न.) 2. मळा (पु.) v.t. 1. शेती करणे 2. (शेत) मक्त्याने घेणे, मक्त्याने देणे, इजाऱ्याने घेणे, इजाऱ्याने देणे 3. (शेत) खंडाने घेणे, खंडाने देणे

favour

n. अनुग्रह (पु.), कृपा (स्त्री.), मर्जी (स्त्री.) 2. (partiality) पक्षपात (पु.) v.t. अनुग्रह करणे, कृपा करणे

free

adj.1. स्वतंत्र, मुक्त, खुला 2. मोफत, विनामूल्य 3. निःशुल्क, शुल्कमुक्त 4. मोकळा, सुटा 5. अनिर्बंध, बिनशर्त, अबाध 6. निरधीन 7. —रहित v.t. मुक्त करणे, मोकळे करणे

fishery

1. मत्स्यक्षेत्र (न.) 2. मच्छीमारी (स्त्री.), मासेमारी (स्त्री.),मत्स्यव्यवसाय (पु.) 3. मच्छीमारीचा अधिकार (पु.) 4. (a legal right taking fish at particular water or place) मत्स्यग्रहणाधिकार (पु.)

factum

n.1. (a man's own act) स्वकृत्य (न.) 2. (an event or fact) घटित (न.), तथ्य (न.), 3. (in testmentory law, due execution of a will) (मृत्युपत्राचे) यथोचित निष्पादन (न.)

finance

v.t. 1. वित्तपुरवठा करणे, वित्तसहाय्य करणे, वित्तव्यवस्था करणे 2. भांडवल पुरवणे n. 1. वित्त (न.), वित्तसहाय्य (न.) 2. वित्तव्यवस्था (स्त्री.) adj. वित्त–, वित्तीय

fugitive

adj. पळालेला, परांगदा n. 1. पळालेली व्यक्ती (स्त्री.), परागंदा व्यक्ति (स्त्री.) 2. Military भगोडा (सा.)

file

v.t.&i. 1. (as, a suit, application, etc.) दाखल करणे 2. (to put upon a file) निविष्ट करणे 3. फाईल करणे, दप्तर दाखल करणे, n. 1.फाईल (स्त्री.), नस्ती (स्त्री.) 2. पंक्ति (स्त्री.), रांग (स्त्री.)

force

n. 1. अंमल (पु.), प्रभाव (पु.) 2. बळ (न.), बलप्रयोग (पु.) 3. जोर (पु.) 4. बळजबरी (स्त्री.) cf. compulsion 5. दल (न.) (as in : police force पोलीस दल) 6. शक्ति (स्त्री.) (as in : reactionary forces प्रतिगामी शक्ति) v.t. 1. भाग पाडणे 2. बळजबरी करणे

fail

v.t.& i. 1. कसूर करणे, चुकणे 2. निष्फळ होणे, व्यर्थ होणे 3. -चा अभाव असणे [Ind.Suc.Act-s. 100-m.n.] 4. बंद पडणे 5. अपयश होणे, फसणे 6. (as in examination) अनुत्तीर्ण होणे, नापास होणे

ferry

n. 1. तर (स्त्री.) 2. (right of ferrying persons or animals across a river and of levying toll for doing so) तरीचा मक्ता (पु.), तरमक्ता (पु.) 3. (a place or passage where persons or things are carried across a river or arm of a sea) तरमार्ग (स्त्री.) 4. तरउतार (पु.)

faith

n. 1. श्रद्धा (स्त्री.), निष्ठा (स्त्री.) 2. धर्म (पु.), धर्ममत (न.) cf. religion 3. विश्वास (पु.), भरंवसा (पु.)

fixed

adj. 1. ठराविक, निश्चित, नियत 2. स्थिर (as in : fixed assets स्थिर मत्ता), स्थायी 3. मुदती (as in : fixed deposit मुदती ठेव)

fabricate

v.t. (to forge) 1. तयार करणे 2. खोटा तयार करणे ( as in : to fabricate evidence खोटा साक्षीपुरावा तयार करणे ), बनवणे 3. रचून सांगणे, पूर्वरचना करणे

factor

n. 1. घटक (पु.), अवयव (पु.) 2. अडत्या (सा.) 3. वखारिया (सा.) cf. representative [Ind.Con. Act-s. 171] 4. कारणीभूत गोष्ट (स्त्री.)

firm

n. पेढी (स्त्री.) [Ind. Part. Act-s. 4] 2. भागीदारी संस्था (स्त्री.) 3. व्यवसाय संस्था (स्त्री.) adj. ठाम, खंबीर, दृढ

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)