आद्याक्षर सूची (138)

transfer

n. १ स्थानांतरण (न.), बदली (स्त्री.) २ Law हस्तांतरण (न.) ३ Acctt. (as, of entry) लेखांतरण (न.), खातेबदल (पु.) v. t. १ स्थानांतरण करणे, बदली करणे २ Law हस्तांतरण करणे, नावावर करून देणे

Third International

तिसरी इंटरनॅशनल (इ. स. १९१९ मध्ये रशियाच्या साम्यवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखाली युरोपमधील लोकशाहीवादी पक्षांतील डाव्या गटांनी एकत्रित येऊन स्थापन केलेली आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संघटना)

tenancy

n. १ Law (a temporary occupation or holding of land by a tenant) कुळवहिवाट (स्त्री.) २ (in case of property other than lands) भाडेदारी (स्त्री.) ३ कुळवहिवाटीची मुदत (स्त्री.), भाडेदारीची मुदत (स्त्री.)

Troika

n. त्रयी (स्त्री.) (संयुक्त राष्ट्रांमध्ये एका महासचिवाच्या ऐवजी साम्यवादी, भांडवलशाही आणि तटस्थ राष्ट्रे यांच्यातर्फे प्रत्येकी एक अशा सचिवत्रयीची नियुक्ती करावी अशी १९६० मध्ये क्रुश्चेव्ह यांनी केलेली सूचना)

tenure

n. १ पदावधि (पु.), पदाधिकार (पु.), २ नियत अवधि (पु.), अवधि (पु.), ३ Law धारणा (स्त्री.), धारणा अधिकार (पु.) ४ Law (the manner or system whereby lands are held) भूधारणापद्धति (स्त्री.) ५ कार्यकाल (पु.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)