आद्याक्षर सूची (410)

Second International

दुसरी इंटरनॅशनल (इ. स. १८८९ मध्ये पॅरिस येथे भरलेली विविध युरोपीय देशातील सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षांनी उभारलेली पुनर्रचित आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना)

section

n. Admin. (division of a department) १ उपविभाग (पु.) २ (as, a branch) शाखा (स्त्री.) ३ Law (of an Act) कलम (न.) ४ अनुभाग (पु.) ५ छेद (पु.) ६ तुकडी (स्त्री.) ७ विशिष्ट जात (स्त्री.)

state

n. १ राज्य (न.) २ (as, sovereign independent nation) राष्ट्र (न.) ३ स्थिति (स्त्री.), अवस्था (स्त्री.) ४ (as, princely state) संस्थान (न.) ५ थाटमाट (पु.), राजैश्वर्य (न.) ६ प्रतिष्ठा (स्त्री.) v. t. १ निवेदित करणे २ नमूद करणे

syndicate

n. १ व्यवसायसंघ (पु.), सिंडिकेट (न.) २ (of a university) कार्यकारिणी (स्त्री.), ३ इ. स. १९६९ पूर्वीच्या काँग्रेसमधील एक गट (पु.) ४ संहति स्त्री. cf. association

security

n. १ सुरक्षा (स्त्री.) सुरक्षितता (स्त्री.) २ Law प्रतिभूति (स्त्री.) ३ (a surety) प्रतिभू (सा.) ४ Law (a thing deposited or hypothecated as pledge) प्रतिभूति (स्त्री.)

SEATO

सीटो (स्त्री.) (आग्नेय आशियातील राष्ट्रांची साम्यवादाच्या विस्ताराला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेली करार संघटना)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)