आद्याक्षर सूची (410)

section

n. Admin. (division of a department) १ उपविभाग (पु.) २ (as, a branch) शाखा (स्त्री.) ३ Law (of an Act) कलम (न.) ४ अनुभाग (पु.) ५ छेद (पु.) ६ तुकडी (स्त्री.) ७ विशिष्ट जात (स्त्री.)

state

n. १ राज्य (न.) २ (as, sovereign independent nation) राष्ट्र (न.) ३ स्थिति (स्त्री.), अवस्था (स्त्री.) ४ (as, princely state) संस्थान (न.) ५ थाटमाट (पु.), राजैश्वर्य (न.) ६ प्रतिष्ठा (स्त्री.) v. t. १ निवेदित करणे २ नमूद करणे

syndicate

n. १ व्यवसायसंघ (पु.), सिंडिकेट (न.) २ (of a university) कार्यकारिणी (स्त्री.), ३ इ. स. १९६९ पूर्वीच्या काँग्रेसमधील एक गट (पु.) ४ संहति स्त्री. cf. association

security

n. १ सुरक्षा (स्त्री.) सुरक्षितता (स्त्री.) २ Law प्रतिभूति (स्त्री.) ३ (a surety) प्रतिभू (सा.) ४ Law (a thing deposited or hypothecated as pledge) प्रतिभूति (स्त्री.)

SEATO

सीटो (स्त्री.) (आग्नेय आशियातील राष्ट्रांची साम्यवादाच्या विस्ताराला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेली करार संघटना)

Second International

दुसरी इंटरनॅशनल (इ. स. १८८९ मध्ये पॅरिस येथे भरलेली विविध युरोपीय देशातील सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षांनी उभारलेली पुनर्रचित आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)