आद्याक्षर सूची (853)

carriage

n., १ वाहन (न.) २ वहन (न.) ३ वाहणावळ (स्त्री.) ४ वहनखर्च (पु.)