आद्याक्षर सूची (1133)

Find

१ शोधणे २ मिळणे ३ अनुभवास येणे ४ आढळणे ५ Law (to determine after judicial enquiry) निष्कर्ष काढणे n.Archaeol.लब्धवस्तु (स्त्री.)

Freely

१ स्वतंत्ररुपाने, मुक्‍तपणे, स्वतंत्रपणे २ विनामूल्य ३ मोकळेपणाने ४ अबाधपणे

Further

१ (additional) आणखी, अधिक, अतिरिक्‍त २ (more distant) पुढिल, दूरचा, adv. पुढे, दूर, v.t. पुढे नेणे, चालना देणे

Ferry

१ (a place or passage where persons or things are carried across a river or arm of a sea) तरउतार (पु.) २ Law (right of ferrying men or animals across river and of levying toll for so doing) तरीचा मक्‍ता (पु.) ३ तरी (स्त्री.)

Fix

१ (to settle)ठरवणे, ठरवून देणे, निश्चित करणे २ घट्ट बसवणे, लावणे ३ स्थिरावणे, n.Fig.अडचण (स्त्री.)

Forecast

१ पूर्वानुमान करणे २ (to foresee, to predict) भाकित करणे, अंदाज करणे, n. १ पूर्वानुमान (न.) २ भाकित (न.), अंदाज (पु.)

function

१ कार्य (न.), कर्तव्य (न.) २ समारंभ (पु.) ३ कार्यशक्‍ती (स्त्री.) ४ Math.फल (न.), v.i.कार्य चालू असणे, कार्य करणे

Fare

१ (to happen to turn out)घडून येणे २ (to get on) चालणे, प्रगती करणे, n. १ प्रवास भाडे (न.) २ (food for the table) जेवणाचा बेत (पु.)

Fishery

१ मस्त्यक्षेत्र (न.) २ मस्त्यव्यवसाय (पु.) ३ मच्छीमारी (स्त्री.), मासेमारी (स्त्री.) ४ कोळीवाडा (पु.), मासेमारी ५ Law मस्त्यग्रहणाधिकार (पु.)

Fixation

१ निश्चिति (स्त्री.) २ (Chem. & Phys.)स्थिरीकरण (न.) ३ स्थिरकल्पन (न.) ४ घट्ट बसवणे (न.), लावणे (न.)

Frame

१ तयार करणे २ चौकटीत बसवणे n. १ चौकट (स्त्री.), सांगाडा (पु.), साचा (पु.) २ Print संधार (पु.)

Free

१ स्वतंत्र, मुक्‍त, खुला २ मोफत, विनामूल्य ३ निःशुल्क, शुल्कमुक्‍त ४ मोकळा, सुटा ५ अप्रतिबंध, बिनशर्त, अबाध ६ रहित, v.t. स्वतंत्र करणे

Fabricate

१ (to construct a whole by uniting different parts, often made else-where) तयार करणे, पूर्वरचना करणे २ Law खोटा तयार करणे (as in:to fabricate evidence खोटा पुरावा तयार करणे)

Fail

१ (to miss to omit) चुकणे २ निष्फळ होणे, अपयश होणे ३ बंद पडणे ४ (as in examination) अनुत्तीर्ण होणे, नापास होणे

Force

१ (as, police-force)बल (न.) २ सेना (स्त्री.) ३ Law प्रभाव (पु.), अंमल (पु.) ४ जोर (पु.), बळ (न.) ५ बळजबरी (स्त्री.), बळजोरी (स्त्री.) cf. Compulsion v.t. १ भाग पाडणे २ बळजबरी करणे

Fuse

१ एकजीव करणे, एकजीव होणे २ वितळणे ३ Chem.एकीकरण करणे, एकीकरण होणे, n. १ Eles.वितळतार (स्त्री.) २ प्रज्वलक (पु.)

Feed

१ (as a child etc.) भरवणे २ ( as cattle etc.) चारणे, चारा घालणे ३ खाऊ घालणे ४ खाणे ५ (graze)चरणे ६ भरणपोषण करणे, n.१ खाद्य (न.) २ चारा (पु.) ३ मात्रा (स्त्री.)

Fire

१ अग्नि (पु.), विस्तव (पु.) २ आग (स्त्री.), v.t. १ गोळी झाडणे २ (to dismiss from employment) नोकरीतून कमी करणे

Failing

१ दुर्बलता (स्त्री.) २ न्यूनता (स्त्री.), adj. दुर्बळ होणारा, दुर्बळ होत जाणारा prep (in default of) नहून, नपेक्षा, नाहीपेक्षा, न झाल्यास, ना केल्यास, च्या अभावी

Feeder

१ Rly. (a branch railroad to a main line) उपमार्ग (पु.) २ (that which feeds) पूरक उपयंत्र (न.) ३ चारणरा (पु.) ४ (a bib) लाळेरे (न.) ५ (a feeding bottle) दुधाची बाटली (स्त्री.)

Filliation

१ (the realationship of a child to a parent) अपत्यत्व (न.) २ Law (act of fixing paternity of an illegitimate child upon some person) पितृत्वनिश्चिति (स्त्री.)

Floatage

१ (power to float) तरण शक्‍ति ( स्‍त्री.) २ (anything that floats) तरणारा पदार्थ (पु.) ३ (the part of a ship above the water line) उपरि अंश (पु.)

Factum

१ (a man's own atc) स्वकृत्य (न.) २ (an event or fact) तथ्य (न.) ३ Testamentary Law (the due execution of a will) (मृत्युपत्राचे) यथोचित निष्पादन (न.)

Fancy

१ ओढ (स्त्री.), छंद (पु.) २ (illusion) साभास (पु.) ३ (caprice whim) लहर (स्त्री.) ४ (judgement or taste in matters of art, dress, etc.) अभिरुचि (स्त्री.) ५ तरल कल्पना (स्त्री.), adj. चित्रविचित्र, v.i.कल्पना करणे

Farm

१ शेत (न.) २ कृषीक्षेत्र (न.) ३ क्षेत्र (न.), (as in:poultry farm कुक्कुट पैदास क्षेत्र) ४ मळा (पु.) ( as in : sugar-crane farm ऊस मळा), v.t.& i. १ शेती करणे २ (to great or receive the revents of for a fixed) मक्‍त्याने घेणे ३ (to rent to or from) खंडाने देणे, खंडाने घेणे

Flow

१ वाहणे २ ओघ वाहणे ३ प्रवाहित होणे, उगम पावणे, n. १ ओघ (पु.) २ प्रवाह (पु.) ३ (the setting in of the ride) भरती (स्त्री.)

Fellow

१ (a member of the governing body of a university) सन्मान्य सदस्य (सा.) २ (one receiving an allowance for certain studies) अधिछात्र (सा.) cf. Tutor ३ (usu. pl.) जोडीदार (सा.) ४ (a man generally) माणूस (पु.)

Fleece

१ कच्ची लोकर (स्त्री.) २ लोकरीचे आच्छादन (न.), v.t. १ (to deprive or shear off a fleece) लोकर कापणे २ लुबाडणे

Flowering

१ फुलणे (न.), विकसणे (न.) २ बहर (पु.) ३ Bot. पुष्पण (न.), फुले येणे (न.), adj. १ विकासशील २ पुष्पीत होणारा

Faculty

१ (physical capability or power) सहजशक्‍ती (स्त्री.), शक्‍ती (स्त्री.) २ (a department of learning) विद्याशाखा (स्त्री.) (as in :faculty of music संगीत विद्याशाखा) ३ (members of a profession) निकाय (पु.)

Fall

१ पडणे, गळणे २ उतरणे, घसरणे, n. १ (downfall degradation) पतन (न.), पात (पु.) २ (waterfall) प्रपात (पु.), धबधबा (पु.) ३ (the time when the leaves fall) पानझड (स्त्री.) ४ (as in price) उतार (पु.)

Figure

१ आकृति (स्त्री.) २ आकडा (पु.) ३ मूर्ति (स्त्री.) ४ Rhet.अलंकार (पु.) ५ शरीराची ठेवण (स्त्री.), बांधा (पु.), v.t.& i. १ चित्रित करणे २ लक्षणीय होणे ३ आकडे टाकणे, आकडे भरणे ४ (to imagine) कल्पना करणे

Fair

जत्रा (स्त्री.), adj. १ उचित, रास्त, ठीक २ (legible distinct) स्वच्छ ३ (cloudless) निरभ्र ४ (free from rain) कोरडा उघाडीचा ५ (as complexion) गोरा ६ ऩ्याय्य निःपक्ष

Feel

१ स्पर्श करणे २ स्पर्शाने जाणणे ३ वाटणे ४ चाचपडणे, n.स्पर्श (पु.), स्पर्शवेदना (स्त्री.)