आद्याक्षर सूची (1133)

Factum

१ (a man's own atc) स्वकृत्य (न.) २ (an event or fact) तथ्य (न.) ३ Testamentary Law (the due execution of a will) (मृत्युपत्राचे) यथोचित निष्पादन (न.)

Fancy

१ ओढ (स्त्री.), छंद (पु.) २ (illusion) साभास (पु.) ३ (caprice whim) लहर (स्त्री.) ४ (judgement or taste in matters of art, dress, etc.) अभिरुचि (स्त्री.) ५ तरल कल्पना (स्त्री.), adj. चित्रविचित्र, v.i.कल्पना करणे

Farm

१ शेत (न.) २ कृषीक्षेत्र (न.) ३ क्षेत्र (न.), (as in:poultry farm कुक्कुट पैदास क्षेत्र) ४ मळा (पु.) ( as in : sugar-crane farm ऊस मळा), v.t.& i. १ शेती करणे २ (to great or receive the revents of for a fixed) मक्‍त्याने घेणे ३ (to rent to or from) खंडाने देणे, खंडाने घेणे

Flow

१ वाहणे २ ओघ वाहणे ३ प्रवाहित होणे, उगम पावणे, n. १ ओघ (पु.) २ प्रवाह (पु.) ३ (the setting in of the ride) भरती (स्त्री.)

Fellow

१ (a member of the governing body of a university) सन्मान्य सदस्य (सा.) २ (one receiving an allowance for certain studies) अधिछात्र (सा.) cf. Tutor ३ (usu. pl.) जोडीदार (सा.) ४ (a man generally) माणूस (पु.)

Fleece

१ कच्ची लोकर (स्त्री.) २ लोकरीचे आच्छादन (न.), v.t. १ (to deprive or shear off a fleece) लोकर कापणे २ लुबाडणे

Flowering

१ फुलणे (न.), विकसणे (न.) २ बहर (पु.) ३ Bot. पुष्पण (न.), फुले येणे (न.), adj. १ विकासशील २ पुष्पीत होणारा

Faculty

१ (physical capability or power) सहजशक्‍ती (स्त्री.), शक्‍ती (स्त्री.) २ (a department of learning) विद्याशाखा (स्त्री.) (as in :faculty of music संगीत विद्याशाखा) ३ (members of a profession) निकाय (पु.)

Fall

१ पडणे, गळणे २ उतरणे, घसरणे, n. १ (downfall degradation) पतन (न.), पात (पु.) २ (waterfall) प्रपात (पु.), धबधबा (पु.) ३ (the time when the leaves fall) पानझड (स्त्री.) ४ (as in price) उतार (पु.)

Figure

१ आकृति (स्त्री.) २ आकडा (पु.) ३ मूर्ति (स्त्री.) ४ Rhet.अलंकार (पु.) ५ शरीराची ठेवण (स्त्री.), बांधा (पु.), v.t.& i. १ चित्रित करणे २ लक्षणीय होणे ३ आकडे टाकणे, आकडे भरणे ४ (to imagine) कल्पना करणे

Fair

जत्रा (स्त्री.), adj. १ उचित, रास्त, ठीक २ (legible distinct) स्वच्छ ३ (cloudless) निरभ्र ४ (free from rain) कोरडा उघाडीचा ५ (as complexion) गोरा ६ ऩ्याय्य निःपक्ष

Feel

१ स्पर्श करणे २ स्पर्शाने जाणणे ३ वाटणे ४ चाचपडणे, n.स्पर्श (पु.), स्पर्शवेदना (स्त्री.)

Feeling

१ मनोवृत्ती (स्त्री.) २ भावना (स्त्री.) ३ जाणीव (स्त्री.), संवेदना (स्त्री.) ४ स्पर्श (पु.)

Face

१ मुख (न.), चेहरा (पु.), दर्शनी (स्त्री.), बाजू (स्त्री.) ३ Geol. (of a quarry) पृष्ठ (न.) ४ (of a crystal)पैलू, v.t.& i. १ ला तोंड देणे २ च्या समोर असणे, च्या बाजूकडे तोंड करुन असणे

Favour

१ अनुग्रह (पु.), कृपा (स्त्री.) २ मर्जी (स्त्री.), v.t. अनुग्रह करणे, कृपा करणे (in favour of १ -च्या बाजूने २ -च्या नावाने ३ -च्या प्रीत्यर्थ )

File

१ Admin.फाईल करणे, दप्‍तर दाखल करणे २ Admin.फायलीत ठेवणे ३ Law (as a suit, application, etc.) दाखल करणे ४ कानशीने घासणे, कानसणे ५ रांगेने जाणे n. १ Admin. फाईल (स्त्री.) २ कानस (स्त्री.) ३ पंक्‍ती (स्त्री.), रांग (स्त्री.)

Fit

१ बसवणे, जोडणे २ योग्य असणे ३ साजेसा असणे, adj. १ योग्य cf. Appropriate २ साजेसा ३ निरोगी ४ घट्ट

Fold

घडी करणे, घडी घालणे, दुमडणे, n. १ घडी (स्त्री.), चुणी (स्त्री.) २ (an enclosure for protecting domestic animals esp. sheep) मेंढकोट (पु.) ३ गोट (पु.), fold suff. गुण, पट(as in : two fold द्विगुण, दुप्पट)

Factor

१ घटक (पु.) २ कारणीभूत गोष्ट (स्त्री.) ३ com.अडत्या (पु.) cf. Representative ४ Math.अवयव (पु.), गुणक (पु.), गुणनखंड (पु.)

Fitness

१ स्वास्थ्य (न.) २ योग्यता (स्त्री.), cf. Ability ३ पात्रता (स्त्री.) (as in : physical fitness शारीरिक पात्रता)

Form

१ बनवणे २ घडवणे, आकार देणे, n.१ नमुना (पु.), प्रपत्र (न.) २ रुप (न.) ३ प्रकार (पु.) ४ Gram.पद (न.) ५ (from and content) आकार (पु.)

Find

१ शोधणे २ मिळणे ३ अनुभवास येणे ४ आढळणे ५ Law (to determine after judicial enquiry) निष्कर्ष काढणे n.Archaeol.लब्धवस्तु (स्त्री.)

Freely

१ स्वतंत्ररुपाने, मुक्‍तपणे, स्वतंत्रपणे २ विनामूल्य ३ मोकळेपणाने ४ अबाधपणे

Further

१ (additional) आणखी, अधिक, अतिरिक्‍त २ (more distant) पुढिल, दूरचा, adv. पुढे, दूर, v.t. पुढे नेणे, चालना देणे

Ferry

१ (a place or passage where persons or things are carried across a river or arm of a sea) तरउतार (पु.) २ Law (right of ferrying men or animals across river and of levying toll for so doing) तरीचा मक्‍ता (पु.) ३ तरी (स्त्री.)

Fix

१ (to settle)ठरवणे, ठरवून देणे, निश्चित करणे २ घट्ट बसवणे, लावणे ३ स्थिरावणे, n.Fig.अडचण (स्त्री.)

Forecast

१ पूर्वानुमान करणे २ (to foresee, to predict) भाकित करणे, अंदाज करणे, n. १ पूर्वानुमान (न.) २ भाकित (न.), अंदाज (पु.)

function

१ कार्य (न.), कर्तव्य (न.) २ समारंभ (पु.) ३ कार्यशक्‍ती (स्त्री.) ४ Math.फल (न.), v.i.कार्य चालू असणे, कार्य करणे

Fare

१ (to happen to turn out)घडून येणे २ (to get on) चालणे, प्रगती करणे, n. १ प्रवास भाडे (न.) २ (food for the table) जेवणाचा बेत (पु.)