आद्याक्षर सूची (231)

layout

n. Print. Edit. १ मांडणी (स्त्री.), सजावट (स्त्री.), विन्यास (पु.), रचना (स्त्री.) २ आराखडा (पु.) (प्रसिद्धीसाठी मजकूर सादर करण्यासाठी तयार केलेला आराखडा) ३ रेखांकन (न.)

lift

n. १ (as, stealing another reporter’s story) उचलेगिरी (स्त्री.) २ (as, carrying type forward from one edition to the next) फेरफार (पु.), उचल पुनरुपयोग (पु.) (एका आवृत्तीसाठी जुळवलेला मजकूर दुसऱ्या आवृत्तीसाठी वापरणे.)

ligature

n. (a group of letters formed as one characters) १ युक्ताक्षर (न.) २ जोडाक्षर (न.), (दोन किंवा जास्त अक्षरांचा ओतलेला जोडवर्ण, जोडटंक उदा. ह्य, ह्म, हृ, इ.) संयुक्त अक्षर (न.)

light pen

Comp. Sci. प्रकाश लेखणी (संगणकात साठवलेल्या व कॅथॉड किरण नलिकेवर दाखविण्यात येणाऱ्या मजकुराचे संकलन करण्यासाठी किंवा तो मजकूर उलट फिरववण्यासाठी वापरण्यात येणारी प्रकाशघटयुक्त नलिका.)

linotype

n. Print. १ पंक्तिमुद्राक्षर (न.) २ पंक्तिमुद्रण यंत्र (न.), पंक्तिजुळणी (स्त्री.) ३ शब्दपंक्ति (स्त्री.), शब्दओळ (स्त्री.), पंक्तिमुद्रा (स्त्री.) ४ (line of type) अखंड अक्षरपट्टी (स्त्री.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)