आद्याक्षर सूची (356)

fold back

ध्वनि प्रत्यावर्तन (आधीच ध्वनिमुद्रित केलेला आवाज, नियंत्रण कक्षातून कलामंचाकडे कलाकारांच्या सोयीसाठी पुन्हा वाजवणे.), (कॅमेऱ्याचे) प्रत्यावर्तन (न.)

farm market

(also dual market) दुहेरी बाजार (व्यवसाय आणि ग्राहकांची वैशिष्ट्ये ही एकाच खरेदी निर्णयात जोडणारा ग्राहकांचा वैशिष्ट्यपूर्ण गट. याचा बऱ्याचवेळा दुहेरी बाजार असा निर्देश करतात.) (ग्राहक-विक्रेता या दोन्ही भूमिका बजावणारा ग्राहकांचा वैशिष्ट्यपूर्ण गट)

folio

n. १ पृष्ठ (न.) २ अष्टपत्री कागद (पु.) ३ (एका पानात असणारी) ठराविक शब्दसंख्या (स्त्री.) ४ (size of paper) (divide long side by 2) उभी घडी (स्त्री.) ५ Print. (a sheet of paper once folded) पृष्ठांक (पु.), दुबंद (पु.)

floor

n. Broad. १ रंगमंच (पु.), कलामंच (पु.) २ Sports : Gymnastics दरी (स्त्री.), सतरंजी (स्त्री.), गालिचा (पु.) (मुक्त खुल्या कसरतीसाठी १२ × १२ मीटरची सतरंची), Boxing, Wrestling, etc. गादी (स्त्री.)

flyer

n. Pub. Rel. पूर्वपत्र (न.), आगाऊ जाहिरात (स्त्री.) (नवीन माल, विक्री, विशेष देकार किंवा घटना यासंबंधी जनतेला आगाऊ माहिती देण्यासाठी तयार केलेले टपाल-पत्रक)

format

n. १ आकार (पु.) २ रूपरेखा (स्त्री.) ३ बाह्याकृति (स्त्री.) ४ फॉर्मेट (न.) ५ Pub. Re. (as general make-up of publication) प्रारूप (न.), आराखडा (पु.) ६ Radio १ कार्यक्रम (पु.) २ (संगीत, इत्यादीची) सभा (स्त्री.) ७ Comp. Sci. सचिह्न कोश (पु.) (ज्यामुळे संगणक एका विशिष्टप्रकारे कार्यप्रवण होतो अशा अक्षरांची किंवा अंकाची मालिका)

fantasound

n. Broad. फॅन्टासांऊड (पु.) (पुनःनिर्मित ध्वनीला, वास्तव जीवनात आढळणारे त्रिमितीय स्वरूप देऊन ही पद्धती विकसित करण्यात आलेली आहे. वॉल्ट डिस्ने यांनी आपल्या “फॅन्टासाऊंड” या चित्रपटात या पद्धतीचा प्रथम यशस्वीपणे वापर केला.)

file

n. १ संचिका (स्त्री.) २ (as, one day’s output by a press association) (मुद्रणसंघाचे) दैनंदिन वार्तासंकलन (न.) ३ Broad. वार्तासंकलन (न.) (दूरध्वनी, दूरसंचार, इत्यादीद्वारे) ४ Sports : Chess उभी ओळ (स्त्री.)

frame

n. Print (लाकडी) घोडा (पु.) (मुद्रणालयात जुळणीचे काम करताना मुद्रसंच ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणारी लाकडी चौकट) २ (as, of picture) चित्रचौकट (स्त्री.) ३ Broad. दृश्य विरचना ४ फ्रेम (स्त्री.) ५ चौकट (स्त्री.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)