आद्याक्षर सूची (310)

dissolve

v.t. सहज प्रतिमाबदल होणे n. १ सहज प्रतिमाबदल (पु.) २ चित्राचे मिश्रविलयन (न.) (पहिले चित्र हळूहळू फिकट होत असताना दुसरे चित्र स्पष्ट दिसू लागणे.)

designated marked area (DMA)

Pub. Rel. प्रभावक्षेत्र निश्चिति (प्रक्षेनि) (ज्या केंद्रांवरून बाजार क्षेत्रातील कार्यक्रम जास्तीत जास्त प्रेक्षकांकडून पाहिले जातात अशी केंद्रे निश्चित करण्याची पद्धती)

DBS

१ Broad. (District Broadcasting System) थेट ध्वनिक्षेपण प्रणाली, थेट प्रसारण प्रणाली २ Satt. Comm. (abbr. of direct broadcast satellite) थेट प्रक्षेपण उपग्रह, थेट ध्वनिक्षेपण उपग्रह

dope-sheet

n. Broad. तपशीलपत्रक (न.), तपशिलाचा कागद (पु.) (छायाचित्रकार ज्यावर कथाविषयक व चलचित्रपटविषयक, उदा. चित्रपट व्यावसायिकांची नावे, कथाविषयाचे स्थान, आवश्यक फिल्मची फूटमधील लांबी, कथाविषय विकसित करण्याविषयीच्या सूचना यासंबंधीची माहिती लिहितो तो कागद)

deck

n. (also bank) (a part of a headline, horizontal division of a news paper or a periodical headline) शीर्षकांश (पु.), मथळ्याचा भाग (पु.), बहुपंक्ति मथळ्यातील एक ओळ (स्त्री.), पातळ कागद (पु.), बँक (स्त्री.)

data

n. pl. (sing. Datum) Pub. Rel., Comp. Sci. आधारसामग्री (स्त्री.), डेडा (पु.) २ Mass Comm. आकडेवारी (स्त्री.) (संशोधनात्मक अध्ययनाद्वारे प्राप्त केलेले अभिलेखबद्ध निष्कर्ष)

double truck

(a two page editorial or advertising layout made up as one, hence eliminating the normal margin between pages) १ द्विपृष्ठ संपादकीय २ द्विपृष्ठ जाहिरात (दोन पाने एकच असल्याप्रमाणे मांडणी) ३ द्विपृष्ठ जाहिरात

display card

Advt. दर्शनी कार्ड, विन्यास कार्ड (प्रत्यक्ष खरेदीस्थानी जाहिरात करण्याची एक पद्धती. यामध्ये बह्वंशी प्रत्यक्ष विक्रीच्या ठिकाणी वापर करण्याच्या हेतूने विक्री मालसंबंधीची त्रोटक माहिती दर्शनीभागी लावलेली असते.)

dummy

n. १ (a diagram or layout of a newspaper page) पानाच्या मांडणीचा आराखडा (पु.), प्रतिकाय (पु.) २ Print. मुद्रण आराखडा (पु.), कच्ची प्रत (स्त्री.) ३ Sports : Bridge मौनी (सा.), डमी (सा.)

digit

n. १ Comp. Sci. अंकचिह्न (न.) २ Math. अंक (पु.) (मूळ संख्येपेक्षा कमी असलेले अऋणात्मक पूर्णांकापैकी एक अंक दर्शविण्यासाठी वापरण्यात आलेले संचिह्न. उदा. दशांश लेखनातील ० ते ९ यापैकी कोणतेही एक संचिह्न)

debrief

v.t. Pub. Rel. अनुभव मुलाखत घेणे (सैनिक युद्धभूमीवरून परत आल्यानंतर त्याची मुलाखत घेणे हा मूळ अर्थ; सध्या यामध्ये, जनतेच्या कलासंबंधी संस्था सदस्याची मते जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या मुलाखती घेणे याचा अंतर्भाव होतो.)

duographs

n. (also duotones) Broad., Mag. Edit द्विमुद्र पट्ट (पु.) (एकरंगी चित्रण करून द्विरंगी चित्रणाचा परिणाम साधण्यासाठी कोरण करून तयार केलेल्या दोन बिंदुमुद्रा पट्टिका)

digital information

Comp. Sci., Mass Comm. अंकरूप माहिती (अंकांमध्ये रूपांतरित करण्यात आलेली कोणतीही माहिती. शब्दांचे अंकांत रूपांतर करण्यासाठी संगणकात दुहेरी पद्धतीचा वापर करण्यात येतो.)

dupe

n. (abbr. of duplicate) १ (as, a carbon copy of a story) दुसरी प्रत (स्त्री.), प्रतिलिपि (स्त्री.) (as in, when two stories giving the same facts inadvertently are printed in the same issue, one is dupe) वृत्त पुनरावृत्ति (स्त्री.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)