आद्याक्षर सूची (315)

microchip

n. (also microprocessor) Comp. Sci. १ सूक्ष्म चकती (स्त्री.) २ सूक्ष्म प्रक्रियाकारक (पु.), सूक्ष्म संस्कारक (पु.) (आधुनिक संगणकाच्या केंद्रस्थानी बसवण्यात येणारे अति लहान उपकरण)

medical model

Mass Comm. वैद्यकीय दृष्टिकोन (मद्य, मादक द्रव्ये यांचे सेवन, वेडेपणा, इ., व्यक्तीच्या ठिकाणच्या रुग्णतेचा भाग असल्याने त्याचे मूळ समाजात आहे हा सिद्धांत, परिणामी, असे मानवी वर्तन व त्यावरील उपाययोजना यांची जबाबदारी संपूर्ण समाजावर असते.)

media

n. pl. (sing, medium) माध्यमे (न.अ.व.) (माहिती संक्रमित करण्याचे साधन, यामध्ये दूरचित्रवाणी, नभोवाणी, चलचित्रपट, वृत्तपत्रे, मासिके व पुस्तके यांचा समावेश आहे.)

message sign

संदेश संकेत (क्षणदीप्त, दिवे, बाण आणि यासारख्या साधनांचा वापर केल्याखेरीज केलेली चल स्थिर जाहिरात. यात जाहिरात संदेशासाठी जागा मोकळी सोडलेली असते.)

mos

(man-on-street) १ सामान्य माणूस (सामा) (सर्वसामान्य नागरिकांना छोटे छोटे प्रश्न विचारून त्यांची मुलाखत घेणे. ही मुलाखत कोणत्याही ठिकाणी घेता येते.) २ सामा संकलन (चित्रपट्टी कोणत्याही विषयावरील असली तरी त्यात अंतर्भूत असलेल्या विषयाच्या संदर्भात अत्यंत त्रोटक भाष्य प्राप्त करण्यासाठी चित्रपट्टीचे संकलन करणे.)

measure

n. १ माप (न.) २ परिमाण (न.) १ मजकुरांची जुळवणी करण्याचे माप, उदा. ११ एम २ सर्वसामान्य वृत्तपत्राचा स्तंभ, उदा. २२ एम ३ क्राऊन आकारातील पुस्तकाचा मजकूर-रुंदी, ४ २४ एम डेमी आकारातील पुस्तकाचा मजकूर ३ रुंदी (स्त्री.) (मजकुराची जुळणी करण्याचे परिमाण उदा. १२ एम पायका रुंदी) ४ ओळीची रुंदी (स्त्री.)

model

n. १ नमुना (पु.) २ आदर्श (पु.) ३ प्रतिरूप (न.), प्रतिदर्श (पु.) ४ Advt. जाहिरात नट (पु.), जाहिरात नटी (स्त्री.), मॉडेल (न.) ५ (as, something made as a pattern for a more permanent structure) लघुप्रतिकृति (स्त्री). ६ (as, a person or thing that exactly resembles another) प्रतिरूप (न.) adj. नमुनेदार

magazine

n. १ Print. (part of an automatic type setting machine that stores mats not in use) कप्पा (पु.), संचयिका (स्त्री.), टंककोश (पु.), मंजूषा (स्त्री.) २ Photog. (various types of containers, holders for films) कप्पा (पु.) ३ मासपत्रिका (स्त्री.) cf. periodical

marketing mix

विपणन मिश्रण (प्रसार, उत्पादन, किंमत व स्थान या घटकाचे) (लक्ष्यकेंद्रित बाजारपेठेमध्ये उत्पादनाची विक्री करण्यात अंतर्भूत असलेली विक्रीवाढ, उत्पादन, मालाची किंमत आणि माल विक्रीचे स्थान हे चार चलघटक लक्ष्यकेंद्रित बाजारपेठेच्या गरजा आणि आकांक्षा पुऱ्या होण्यासाठी यामध्ये योग्य संतुलन असणे आवश्यक असते.)

multiplexer

n. (mux) Comp. Sci. बहुपथी (पु.) (एखाद्या संगणकाशी जोडलेल्या विविध साधनांद्वारे निविष्टि व निष्पत्ति या दोन्ही क्रिया संगणकाला ज्यामुळे एकाचवेळी करता येतील असे साधन)

magnetic storage

Comp. Sci. चुंबकीय संचयन (आधारसामग्री संचयनासाठी माध्यम म्हणून चुंबकीय सामग्रीचा वापर करणारे कोणतेही साधन उदा. चुंबकीय मुद्रिका, चित्रपट्टी, फीत, ड्रम, गाभा. (इ.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)